Poowin Bunyavejchewin

Home » ประวัติ

ประวัติ

RESIZE_PB_SLDภูวิน บุณยะเวชชีวิน เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2531 ที่กรุงเทพมหานคร เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ระหว่างปี 2537-2549 หลังจากนั้น ได้เข้าศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาการระหว่างประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ก่อนจะศึกษาต่อที่ University of Hull สหราชอาณาจักร จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเมืองระหว่างประเทศ ในเดือนมกราคม 2555 นอกจากนี้ ยังศึกษาหลักสูตรทางไกลเพิ่มเติมและได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขากฎหมายการบินและการจัดการการขนส่งทางอากาศ จาก NALSAR University of Law ประเทศอินเดีย ในปลายปี 2565

ในฐานะนักวิชาการอาชีพ ภูวิน บุณยะเวชชีวิน เริ่มต้นการทำงานเมื่อกลางปี 2555 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยรับผิดชอบรายวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ต่อมาในเดือนมีนาคม 2556 ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แล้วจึงเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปลายปีเดียวกัน และได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการ และหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านประวัติศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในปี 2560 ภูวิน บุณยะเวชชีวิน ได้รับเชิญจากสถาบัน International Institute for Strategic Studies (IISS) ให้เข้าร่วมโครงการ Southeast Asian Young Leaders Programme (SEAYLP) ในฐานะผู้แทนไทย เพื่อร่วมประชุม The IISS Shangri-La Dialogue: 16th Asia Security Summit ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเวทีหารือระดับสูงด้านความมั่นคงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่มีทั้งผู้นำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และเจ้าหน้าที่อาวุโสเข้าร่วม

ด้านผลงานทางวิชาการ มีบทความตีพิมพ์เกี่ยวกับการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กว่า 50 เรื่อง ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับนับถือทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค อาทิ Asian International Studies Review และ Asian Politics & Policy เป็นต้น ด้านบรรณาธิการ ได้รับแต่งตั้งจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาให้เป็นสมาชิกกองบรรณาธิการ (Editorial Board Member) วารสาร International Journal of East Asian Studies (IJEAS) ระหว่างปี 2559-2560 เป็นรองบรรณาธิการ (Associate Editor) ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 และบรรณาธิการ (Joint Editor-in-Chief) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีเดียวกันจนถึงสิ้นปี 2562 นอกจากนั้น ความเห็นและบทสัมภาษณ์ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสื่อวาย (Y[aoi] media) หรือ ไทยบีแอล (Thai BL) ยังปรากฏในสื่อต่างประเทศ เช่น TIME Magazine และ The Economist ด้วย

ความสนใจทางวิชาการ

  • ความมั่นคงเอเชีย-แปซิฟิก
  • พหุภาคีนิยมภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • นโยบายต่างประเทศของไทย
  • สื่อบอยเลิฟ (BL) ในไทย
  • สังคมศาสตร์การบิน

ประวัติส่วนตัวฉบับเต็ม (CV) สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ (แก้ไขล่าสุด 09/01/2566)

%d bloggers like this: