Poowin Bunyavejchewin

Home » ประวัติ

ประวัติ

IMG_6429_Rภูวิน บุณยะเวชชีวิน เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2531 ที่กรุงเทพมหานคร เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ระหว่างปี 2537-2549 หลังจากนั้น ได้เข้าศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาการระหว่างประเทศ ในปี 2553 ก่อนจะศึกษาต่อที่ University of Hull สหราชอาณาจักร จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเมืองระหว่างประเทศ ในปี 2554

ในฐานะนักวิชาการอาชีพ ภูวิน บุณยะเวชชีวิน เริ่มต้นการทำงานเมื่อกลางปี 2555 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยรับผิดชอบรายวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ต่อมาในเดือนมีนาคม 2556 ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แล้วจึงเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิจัยประจำสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปลายปีเดียวกันจนถึงปัจจุบัน และได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557

ในปี 2560 ภูวิน บุณยะเวชชีวิน ได้รับเชิญจากสถาบัน International Institute for Strategic Studies (IISS) ในฐานะผู้แทนไทย ให้เข้าร่วมโครงการ Southeast Asian Young Leaders Programme (SEAYLP) ในการประชุม The IISS Shangri-La Dialogue: 16th Asia Security Summit ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเวทีหารือระดับสูงด้านความมั่นคงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่มีทั้งผู้นำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และเจ้าหน้าที่อาวุโสเข้าร่วม

ด้านผลงานทางวิชาการ มีบทความตีพิมพ์เกี่ยวกับการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กว่า 30 เรื่อง ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับนับถือทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อาทิ ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies และ Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities เป็นต้น

ความสนใจทางวิชาการ

  • ความมั่นคงเอเชีย-แปซิฟิก
  • การเมืองของภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • นโยบายต่างประเทศของไทย
  • การเมืองของเพศสภาพและเพศวิถี

ประวัติส่วนตัวฉบับเต็ม (CV) สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ (แก้ไขล่าสุด 08/11/2560)

%d bloggers like this: