Poowin Bunyavejchewin

Home » Teaching Documents

Teaching Documents

เอกสารประกอบการบรรยาย

POOWIN_RATOM_1_BLOG_1000X700

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย หัวข้อ “ก้าวแรกสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” จัดโดยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting (การประชุมทางไกล) วันที่ 16 ธันวาคม 2564 (เวลา 13:30–15:30)

สไลด์ประกอบการอบรม หัวข้อ ก้าวแรกสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

เสวนาวิชาการ สังคมศึกษา เรื่อง “ก้าวแรกสู่การตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติ” จัดโดยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านระบบ Google Meet (การประชุมทางไกล) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 (เวลา 13:30–16:30 น.)

สไลด์ประกอบการเสวนาวิชาการ เรื่อง ก้าวแรกสู่การตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติ

สัมมนาออนไลน์ TU-HIP Research4All ครั้งที่ 1 เรื่อง “วารสารเมกะ (Mega-Journal)” จัดโดยหน่วยวิจัยด้านประวัติศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting (การประชุมทางไกล) วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (เวลา 20:00–21:30 น.)

สไลด์ประกอบการสัมมนาออนไลน์ TU-HIP Research4All #1 เรื่อง วารสารเมกะ (Mega-Journal)

วีดิทัศน์สำหรับรับชมย้อนหลังผ่าน YouTube

การบรรยาย เรื่อง “ชายได้ชายสาววายนิพพาน? การเดินทางอันยาวนานของ (การ์ตูน) บอยเลิฟจากญี่ปุ่นสู่ต่างแดน” ในงานสัมมนาประจำปี “เอเชียตะวันออกในปี 2019” เรื่อง Visualizing East Asia: ละคร ภาพยนตร์ การ์ตูน ดนตรีกับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออก จัดโดย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 20 มีนาคม 2562

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ชายได้ชายสาววายนิพพาน? การเดินทางอันยาวนานของ (การ์ตูน) บอยเลิฟจากญี่ปุ่นสู่ต่างแดน

การบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความสำหรับตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ” จัดโดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ในการวิจัยและการเขียนบทความสำหรับตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม 222 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 21 มีนาคม 2562

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การเขียนบทความสำหรับตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

การบรรยาย เรื่อง “ปรัชญาและหลักของการวิจัย” (รายวิชา 218398 ระเบียบวิธีวิจัย) จัดโดย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้อง HU4308 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ปรัชญาและหลักของการวิจัย

รายวิชา ปก. 323 การเมืองโลก (2/2560) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

สไลด์ประกอบการบรรยาย รายวิชา ปก. 323 (2/2560) มธ. ศูนย์ลำปาง

การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติและในที่ประชุมระดับนานาชาติ” จัดโดยโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ปี พ.ศ. 2560 สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติและในที่ประชุมระดับนานาชาติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2560

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวทางการวางโครงสร้างบทคัดย่อและบทความวิชาการเบื้องต้น

การบรรยาย เรื่อง  “วัฒนธรรมสมัยนิยมญี่ปุ่น” จัดโดยโครงการเสวนาเอเชียวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมเทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง วัฒนธรรมสมัยนิยมญี่ปุ่น

การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการตั้งหัวข้องานวิจัย” จัดโดย โครงการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้อง 4-0609 ชั้น 6 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย: ปรัชญาและหลักของการวิจัย

การบรรยายหัวข้อ “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ผลงานในวารสารต่างประเทศ” จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ผลงานในวารสารต่างประเทศ 

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา” รุ่นที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สไลด์ประกอบการอภิปราย เรื่อง ASEAN Paradox: ความเป็นภูมิภาค กับ ความ (ไม่) หลากหลายทางวัฒนธรรม

เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “มองวัฒนธรรมสมัยนิยมผ่านภาพยนตร์ในเอเชีย” การประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาและวัฒนธรรม 2557” เรื่อง “วัฒนธรรมสมัยนิยม” จัดโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สไลด์ประกอบการเสวนา เรื่อง วัฒนธรรมสมัยนิยมในภาพยนตร์วัยรุ่นเกย์ไทย: การเมืองของภาพตัวแทน

รายวิชา SOC113 การเมืองการปกครองไทย (S/2554) มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง บทบาทมหาอำนาจ กับ การเมืองไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง บทบาทมหาอำนาจ กับ การเมืองไทย

รายวิชา SOC113 การเมืองการปกครองไทย (2/2554) มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง อาเซียน 2015 กับ การเมืองไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง อาเซียน 2015 กับ การเมืองไทย

รายวิชา SOC113 การเมืองการปกครองไทย (2/2554) มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายในวันที่ 13 มีนาคม .. 2555

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง บทบาทมหาอำนาจ กับ การเมืองไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง บทบาทมหาอำนาจ กับ การเมืองไทย

%d bloggers like this: